در این قسمت به نحوهی کارکردن یک معلم یا آموزنده با Team viewer خودش می پردازیم