شاید برای شما هم این مشکل پیش آمده است.

به احتمال خیلی زیاد کامپیوتر شما روی زبان فارسی قرارندارد منظورم زبان نوشتن نیست برای بهترفهمیدن آموزش راببینید.

نوع آموزش: تصویری و متن

وارد کنترل پنل شوید:

روی change keyboards or other input methods کلیک کنید:

مانندشکل روی change system locate بروید:
حال در پنجره بازشده persian را انتخاب کنید و ok بزنید:
کامپیوتر ازشما درخواست ریستارت میکند روی ریستارت بزنید و بعد از ریستارت, فیلم را با زیرنویس اجرا کنید مشکل شما حل شده است
امیدوارم لذت برده باشید