در این قسمت به ادامه یادگیری خصوصیات و صفات جدول و همچنین یگ تگ جدید می پردازیم:

تگ جدید مورد استفاده در آموزش:

<colgroup></colgroup>

صفات جدید مورد استفاده در آموزش: colspan , rowspan , cellspacing , cellpadding , backgroundcolor , ruelsنمایش آنلاین:

دانلود ویدیو

سوالی داشتید مطرح کنید